رسانه ها

اخرین پست ها
137

KOSPI 200 لیست-1 را ببندید

سئول، 27 ژانویه (یونهاپ) -- آخرین قیمت های روز جمعه (KRW)
KOSPI 200 در بورس کره معامله شد.

HANKOOK & مجموعه 13,480 30
KIA CORP 68،700 DN 600
SK Hynix 91،500 DN 800
Youngpoong 650،000 9،000
Hyundaieng & Const 38،950 900
Cuckoo Homesys 29،350 0
Samsungf & Mins 209،500 4،000
Kogas 34،400 100 270
HMM 23،300 1،500
Hyundai WIA 53،900 DN 600
Kumhopetrochem 149،400 1،400
S-Oil 91،100 2،800
is Dongseo 36،050
Hyundaimipodock 79،700 2،100 2،100 900
LG Innotek 284،000 6،500
DWEC 4،715 20
KEPCO KPS 34،550 200
Posco 23،950 DN 50
CJ Cheiljedang 352،500
Hyundai 28،800 dn 500
Hyundaidepts Br> Kumhotire 2،990 30
Space Space 48،150 300
SDS SDS 128،500 1،300
Hanatour 63،400 500
Cosmax 79،900 2،100
Lgelectronics 98،100 200 200
Lg H & H 759،000 DN 1700
DSME 21,050 650
KIH 63,500 500
HDSINFRA 7,620 310
LGCHEM 685,000 0
KEPCO E&C 64,500 400
Celltrion 7,5,0
Celltrion 7,5,5,0
4,5,5,0
Celltrion 80,5,5,0
4,5,0,5,0>N >TKG Huchems 19,910 10
(MORE)